• info@halilaab.ir
  • 021-66046296

شهرداری قم

پروژه : تصفیه خانه شهرداری منطقه چهار قم

موضوع قرارداد: تهیه لوزم و اجرای سیستم تصفیه آب باغ پرندگان 

کارفرما: شهرداری قم 

پیمانکار: شرکت مهندسی حلیل آب پایدار

IDEAنوع فرایند

ظرفیت پکیج: مترمکعب در شبانه روز

مدت زمان اجرای کار :3 ماه شمسی 

محل انجام پروژه :شهر قم 

ما را دنبال کنید

021-66046296
09120067440

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image