• info@halilaab.ir
  • 021-66046296

شرکت توسعه مهندسی بام شهر

قرارداد فروش پکیج تصفیه خانه فاضلاب

موضوع قرارداد:عبارت است ازفروش پکیج تصفیه خانه فاضلاب به ظرفیت 50 متر مکعب در شبانه روز 

بصورتیکه ضمن رعایت استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست امکان بازگشت آب برای آبیاری 

و شستشوی سطوح وجود داشته باشد. 

ما را دنبال کنید

021-66046296
09120067440

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image