• info@halilaab.ir
  • 021-66046296

مرکز آموزشی در مانی شهید مطهری ( بیمارستان سوانح سوختگی)

موضوع تفاهم نامه:خدمات نظارت برنگهداری از سیستم تصفیه خانه فاضلاب

بکارگیری بهرهبردار آموز ش دیده جهت رفع مشکلات فنی و سیستمی و نگهداری ازتصفیه خانه فاضلاب

برسی فرایند سیستم توسط مهندس فرایند

آماده سازی فرایند برای حصول استانداردهای زیست محیطی 

کارفرما: بیمارستان شهید مطهری

پیمانکار: شرکت مهندسی حلیل آب پایدار

محل ارائه خدمات: تهران

مدت ارائه خدمات:1401/07/01 لغایت 1402/06/31

ما را دنبال کنید

021-66046296
09120067440

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image