• info@halilaab.ir
  • 021-66046296

باشگاه سوار کاری آزمون

موضوع قرارداد:

مشاوره ، طراحی و ارائه نقشه های شبکه فاضلاب

ظرفیت:120 متر مکعب در شبانه روز

تهیه و نصب مخازن تصفیه فاضلاب برای ظزفیت 60 متر مکعب در شبانه روز

راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب و آموزش پرسنل بهره بردار

مدت قرارداد:3 ماه از زمان ابلاغ قرارداد

 

ما را دنبال کنید

021-66046296
09120067440

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image